a) Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Wrocławski Park Wodny S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-558) przy ul. Borowskiej 99.
b) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest poprawa funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz budowanie pozytywnych relacji z Klientem, w celu odpowiedzi na pytania, rozpatrywania skarg i wniosków.
c) Dane osobowe przekazywane są podmiotom przetwarzającym je wyłącznie na nasze polecenie, tj. podmiotom świadczącym usługi hostingu w chmurze obliczeniowej, usługi serwisowe i informatyczne serwisów www oraz systemów przeznaczonych do analiz ruchu w serwisach oraz do analiz skuteczności kampanii marketingowych do marketingu online. Podmioty te mają siedzibę głównie w Polsce, a także w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – we Francji lub Niemczech.
d) Dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym organom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
e) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy, a w celu rozpatrywania skarg i roszczeń przez okres 3 lat.
f) Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
g) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne celem nawiązania kontaktu z Wrocławskim Parkiem Wodnym S.A.
i) Podane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.a) Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Wrocławski Park Wodny S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-558) przy ul. Borowskiej 99.
b) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest poprawa funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz budowanie pozytywnych relacji z Klientem, w celu odpowiedzi na pytania, rozpatrywania skarg i wniosków.
c) Dane osobowe przekazywane są podmiotom przetwarzającym je wyłącznie na nasze polecenie, tj. podmiotom świadczącym usługi hostingu w chmurze obliczeniowej, usługi serwisowe i informatyczne serwisów www oraz systemów przeznaczonych do analiz ruchu w serwisach oraz do analiz skuteczności kampanii marketingowych do marketingu online. Podmioty te mają siedzibę głównie w Polsce, a także w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – we Francji lub Niemczech.
d) Dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym organom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
e) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy, a w celu rozpatrywania skarg i roszczeń przez okres 3 lat.
f) Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
g) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne celem nawiązania kontaktu z Wrocławskim Parkiem Wodnym S.A.
i) Podane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
a) Administratorem podanych danych osobowych jest Wrocławski Park Wodny S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-558) przy ul. Borowskiej 99.
b) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych tj. obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w celu wystawienia faktury.
c) Dane osobowe przekazywane są podmiotom przetwarzającym je wyłącznie na nasze polecenie, tj. obsługującym nasz system sprzedażowy.
d) Dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym organom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
e) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami podatkowymi.
f) Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
g) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu wystawienia faktury.
i) Podane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
a) Administratorem danych osobowych jest Wrocławski Park Wodny S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-558) przy ul. Borowskiej 99.
b) Dane osobowe zbierane są, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
c) Dane osobowe Kandydata mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich.
d) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z przepisami podatkowymi.
e) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
f) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do dokonania zwrotu kosztów. Nie podanie danych skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy.
h) Podane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
a) Administratorem danych osobowych jest Wrocławski Park Wodny S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-558) przy ul. Borowskiej 99.
b) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o
ochronie danych tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest poprawa funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz budowanie pozytywnych relacji z Klientem, w celu odpowiedzi na pytania, rozpatrywania wniosków.
c) Dane osobowe przekazywane są podmiotom przetwarzającym je wyłącznie na nasze polecenie, tj. podmiotom świadczącym usługi hostingu w chmurze
obliczeniowej, usługi serwisowe i informatyczne serwisów www oraz systemów przeznaczonych do analiz ruchu w serwisach oraz do analiz skuteczności kampanii marketingowych do marketingu online. Podmioty te mają siedzibę głównie w Polsce, a także w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) –we Francji lub Niemczech.
d) Dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym organom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
e) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy, a w celu rozpatrywania skarg i roszczeń przez okres 3 lat.
f) Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
g) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne celem nawiązania kontaktu z Wrocławskim Parkiem Wodnym S.A. i złożeniem wniosku.
i) Podane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.


a) Administratorem danych osobowych jest Wrocławski Park Wodny S.A. z siedzibą we
Wrocławiu (50-558) przy ul. Borowskiej 99.
b) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest poprawa funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz budowanie pozytywnych relacji z Klientem, w celu odpowiedzi na pytania, rozpatrywania skarg i wniosków.
c) Dane osobowe przekazywane są podmiotom przetwarzającym je wyłącznie na nasze polecenie, tj. podmiotom świadczącym usługi hostingu w chmurze obliczeniowej, usługi serwisowe i informatyczne serwisów www oraz systemów przeznaczonych do analiz ruchu w serwisach oraz do analiz skuteczności kampanii marketingowych do marketingu online. Podmioty te mają siedzibę głównie w Polsce, a także w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – we Francji lub Niemczech.
d) Dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym organom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
e) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy, a w celu rozpatrywania skarg i roszczeń przez okres 3 lat.
f) Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
g) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne celem nawiązania kontaktu z Wrocławskim Parkiem Wodnym S.A.
i) Podane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.