Ochrona danych osobowych we WPW S.A.

Zasady postępowania w zakresie ochrony danych osobowych uzyskiwanych podczas przesyłania zgłoszeń dla celów rekrutacyjnych

Informacje ogólne

Do postępowania w zakresie przetwarzania wszelkich uzyskanych danych osobowych w procesie rekrutacji stosuje się przepisy z ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w szczególności jej art. 22 1 w zw. zart. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu i Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w celu: a). realizacji danego procesu rekrutacyjnego, b). w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody –realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Wrocławski Park Wodny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 99, adres e-mail: [email protected],numer telefonu 71 77 11 500, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 2222512).

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwadanych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych Panem Mieszkiem Krauze na adres e-mail: [email protected]

Zgłoszenie. Klauzula zgody

Zgłoszenia przesłane za pośrednictwem strony internetowej wiążą się z podaniem określonych danych osobowych w obowiązkowych polach. Należy zwrócić uwagę, że CV oraz inne informacje przesłane w ramach zgłoszenia o pracę mogą zawierać dodatkowe informacje nieprzewidziane w przepisach ustawy Kodeks Pracy, a także „dane wrażliwe” np. stan zdrowia, poglądy polityczne, pochodzenie etniczne, przynależność do związków zawodowych. Podanie tych i dodatkowych niewynikających z przepisów Kodeksu Pracy danych osobowych nie jest wymagane i wymaga udzielenia wyraźnej zgody o treści:

„Wyrażam zgodę na przewarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby rekrutacji w firmie Wrocławski Park Wodny S.A. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu i Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)”, a w przypadku chęci udziału w kolejnych procesach rekrutacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji w firmie Wrocławski Park Wodny S.A. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu i Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)”.

Przechowywanie, wykorzystywanie i usuwanie danych

Dane ze zgłoszenia są przechowywane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Aplikacje są usuwane nie później niż po 9miesiącach od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego oraz po 12 miesiącach, w przypadku, gdy kandydat wprost udzielił zgody na przechowywanie swoich danych osobowych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Przesyłanie i udostępnianie danych

Dane przekazywane w ramach zgłoszenia nie są przekazywane osobom trzecim, chyba, że zażąda tego organ uprawniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Wycofanie informacji

Kandydatowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia danych.

Kandydat, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w jednym lub większej liczbie celów, ma prawo do cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie, w formie pisemnej lub drogą elektryczną, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Profilowanie, klauzula zgody

Dane osobowe Kandydata będą podlegały profilowaniu w zakresie określenia predyspozycji, kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zadań na określonym stanowisku pracy, bez powstania skutków prawnych po stronie Kandydata.

Na podstawie dostarczonych przez kandydata danych zawartych w aplikacji, nasz program ocenia predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności do wykonywania zadań na określonym stanowisku pracy. Automatycznie analizujemy dostarczone przez kandydata informacje w/w zakresiei na ich podstawie ustalamy, czy kandydat spełnia kryteria potrzebne do zajmowania określonego stanowiska pracy. Wdrożenie przez nas tego mechanizmu oznacza dla kandydata, że możemy wskutek decyzji naszego programu odrzucić jego kandydaturę na etapie preselekcji. W takim wypadku kandydat ma prawo zwrócenia się do nas z prośbą o ponowne rozpatrzenie jego wniosku przez nasz personel. Taką prośbę można zgłosić tutaj:[email protected]+48 (71) 77 11563

W związku z powyższym w przypadku chęci wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji wymagana jest wyraźna i dobrowolna zgoda o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych za pośrednictwem www.aquapark.wroc.plw formie profilowania na potrzeby rekrutacji w firmie Wrocławski Park Wodny S.A. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu i Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
1i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)”

W/w zgoda jest dobrowolna ale niezbędnado przeprowadzenia procesu rekrutacji, a forma przetwarzania powyższych danych osobowych jest uzasadniona prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu rekrutacji

Zabezpieczenia

Spółka Wrocławski Park Wodny S.A. stosuje zgodnie z obowiązującymi przepisy techniczne i organizacyjne, które mają na celu ochronę danych osobowych przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub uzyskaniem dostępu przez osoby niepowołane.

Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia

© 2024 Aquapark we Wrocławiu

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.

OK